Vad är depression och hur behandlar man det?

Psykisk ohälsa innefattar många olika sjukdomar som till exempel ångest, depression, bipolär sjukdom, schizofreni, ADHD, autism med flera, där depression tillhör en av de vanligaste psykiska sjukdomarna.

Depression

I Sverige är depression en folksjukdom som ca 3 % av befolkningen just nu behandlas för. 25% av alla kvinnor och 15% av alla män drabbas. Lätta och medelsvåra depressioner har under de senaste 10 åren ökat och en anledning till det kan vara att öppenheten kring psykisk sjukdom ökat men också att människor är mer benägna att söka vård.

I vissa fall finns ingen uppenbar anledning till uppkomsten av en depression medan den i andra fall föregås av till exempel en skilsmässa eller en anhörigs dödsfall. Hos en patient som lider av depression drabbas delar av hjärnan av låga nivåer av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin. De vanligaste symptomen vid en depression är till exempel apati, sömnlöshet, dålig aptit, nedstämdhet och bristande intresse för omgivningen. Många som drabbas av depression eller annan typ av psykisk ohälsa får svårt att sköta sitt jobb, sina studier, sin familj etc och kan då till exempel behöva låna pengar för att klara av vardagen.

Behandling vid depression

Läkemedel som används vid behandling av depression är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), tricykliska antidepressiva och andra antidepressiva. SSRI är de vanligaste läkemedlen vid depression och av den totala förbrukningen av antidepressiva står de för två tredjedelar. Effekten av SSRI-preparat kommer aldrig förrän efter 1-2 veckor men biverkningar som illamående, oro och sömnlöshet kommer direkt vilket kan göra att patienten till en början mår sämre än innan påbörjad behandling.

Vid lindrig depression kan det räcka med stöd till aktivitet och regelbunden fysisk aktivitet. Vid en svårare grad av depression kan psykologisk behandling i form av till exempel kognitiv beteendeterapi KBT vara effektiv. KBT går ut på att identifiera och bryta negativa tankemönster. Man kan på så sätt byta ut beteenden, tankar och känslor som leder till de psykiska besvären mot mer funktionella sådana och därigenom både förebygga att de återkommer och minska symptomen.

Sammanfattning

Läkemedel vid psykisk sjukdom är i många fall nödvändigt för att patienten ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, men i många fall kan läkemedel kompletteras med andra behandlingsmetoder som till exempel KBT eller fysisk aktivitet. Vid lättare depressioner krävs inte alltid medicinering men idag diskuteras det om läkare ibland är för snabba med att skriva ut antidepressiva innan man i första hand har provat andra behandlingsmetoder för att man vill uppnå ett snabbare resultat. Alla läkemedel har biverkningar så det optimala vore kanske att i första hand se om en psykologisk behandling räcker för patienten som då kan återgå till ett normalt liv samtidigt som hen slipper biverkningar orsakade av läkemedel.

feather-magazine